Azonosítás
Hallgatói kód:

Jelszó: 

Professional MBA

A „professional” jelölés itt arra utal, hogy e képzés határozottabban kíván egy-egy üzleti területen való munkára felkészíteni – természetesen az alapvető üzleti és menedzsment ismeretek átadása mellett. E cél elérését jelentős mennyiségű kötelező alaptárggyal és négy választható szakiránnyal kívánja a tanterv segíteni. A Humánmenedzsment szakirány elsősorban az emberi erőforrások – egyének, csoportok és szervezetek – tervezésével, szervezésével, irányításával és vezetésével foglalkozó ismereteket foglalja össze. A Pénzügyi és gazdasági szakirány főleg a vállalatok, vállalakozások pénzügyi, gazdasági és számviteli kérdéseivel foglalkozik, de részletesen kitér a pénzügyi világ egészének működésére is. A Minőség- és termelésmenedzsment szakirány a termelési és szolgáltatási folyamatok hatékonyságra törekvő tervezése, szervezése és irányítása mellett, kiemelten foglalkozik a termékek és szolgáltatások minőségével kapcsolatos menedzselési kérdésekkel is. Az Infokommunikáció szakirány az üzleti életben megjelenő informatikai és távközlési technológiák, szolgáltatások bemutatására törekszik. E szakirányt nem kifejezetten informatikusoknak ajánljuk, hanem olyan vezetőknek, akiknek munkája összefonódik az infokommunikáció területeivel.

A képzés négy félév normál oktatási időszakból áll, valamint egy további félév áll rendelkezésre a még hiányzó szigorlatok és választható tárgyak teljesítésére, a szakdolgozat elkészítésére és megvédésére, illetve a záróvizsgára. A szorgalmi időszakok szeptembertől decemberig, valamint februártól májusig tartanak. A szorgalmi időszakban a tárgyak hallgatása kb. heti 8 óra elfoglaltságot jelent. Minden tanórát a hét két napján is előadunk: egyszer pénteken és egyszer szombaton, így a hallgatók szabadon választhatnak a számukra legmegfelelőbb időpontok között. Az oktatási napok, illetve órák látogatása a szemeszterek során szabadon változtatható.

A vizsgaidőszak 5-6 hetes. A kötelező tárgyakból legkevesebb 4-5 vizsgaalkalmat írunk ki, a vizsgák rendszerint írásbeliek, pénteki vagy szombati napra esnek.

A képzés kreditrendszerű, azaz az egyes tárgyak, illetve egyéb képzési egységek teljesítésével a hallgatók kreditpontokat szereznek. Az MBA diploma megszerzésének alapfeltétele 120 kreditpont előírások szerinti bontásban való megszerzése. A tanterv két fő rendezőelv szerint tagolható. Egyrészről az egyes szakirányok szerint csoportosíthatók tárgyaink, másrészről pedig vannak kötelező és választható tárgyak.

A szakirányok szabadon választhatók, a szakirány teljesítése a diplomába bejegyzésre kerül. Fontos megérteni, hogy egy adott szakirányon kötelező tárgyak egyik része a többi szakirányon is kötelező, másik része a többi szakirány hallgatói számára csak választható tárgy.

A képzés szabadon választható blokkja mindegyik szakirány számára nyitott. E blokk órái részben az egyes oktatási napok programjába kerülnek, részben pedig az egyes félévek szorgalmi időszakára eső, e foglalkozások számára fenntartott napokon koncentráltan kerülnek meghirdetésre. Ennek a blokknak nem minden egysége zárul számonkéréssel, gyakoriak az üzleti életből meghívott előadók, a kiegészítő, gyakorlati jellegű foglalkozások is.

Az ún. intenzív kurzus választható blokkunk különleges részét képezi. Ezt a programsorozatot félévente egy-egy héten át rendezzük meg. A kurzusokat döntően külföldi partnerintézményeink professzorai, esetenként külföldi nagyvállalatok menedzserei tartják. E kurzusok célja az olyan speciális, vagy több területet is átfogó menedzsmenteszközök bemutatása, amelyekre a szorgalmi időszakok többi részében nem nyílik lehetőség. További fontos feladata e kurzusoknak a modern menedzserképzési és vállalati kultúrák megismertetése, és a helyes angol nyelvű terminológia elsajátíttatása. Az intenzív kurzusok – választhatóan – angol vagy magyar nyelvű csoportokban folynak.

A “Humánmenedzsment”, a “Pénzügyi és gazdasági”, a “Minőség- és termelésmenedzsment” és az “Infokommunikáció” szakirányok teljesítésének további feltétele, hogy a szakirány kötelező tárgyainak meghatározott részét legalább 3,50-es tanulmányi átlageredménnyel kell teljesíteni. A tanulmányi eredményhez kötött tárgycsoportok szakirányonként a következők:

Humánmenedzsment szakirány: Szervezeti viselkedés, Vezetés, Emberi erőforrás menedzsment, Stratégiai menedzsment, Vállalati kommunikáció, Pszichológia, Problémamegoldás, Változásmenedzsment

Pénzügyi és gazdasági szakirány: Számvitel, Vállalkozásgazdaságtan alapjai, Vállalati pénzügyek, Pénzügyek alapjai, Pénzügyi elemzés, Befektetések, Gazdaságpolitika, Bankügyletek, Határidős és opciós ügyletek, Nemzetközi pénzügyek.

Minőség és termelésmenedzsment szakirány: Kvantitatív módszerek, Minőségmenedzsment alapjai, Termelésmenedzsment alapjai, Termelésszervezés, Technológiamenedzsment, Projektmenedzsment, Minőségmenedzsment módszerek, Kísérlettervezés.

Infokommunikáció szakirány: Marketing, Üzleti jog, Befektetések, Gazdaságpolitika, Infokommunikáció gazdaságtana, Infokommunikációs szolgáltatások, Infokommunikáció menedzsment.

A dőlt betűkkel szedett tárgyak az egyes szakirányok kötelezően választható tárgyai, amelyek a többi szakirány számára szabadon választhatóak.

Szakirányt közvetlenül nem kell választani, csak ügyelni kell legalább egy szakirány követelményeinek folyamatos teljesítésére. Két szakirány párhuzamos teljesítését is elfogadjuk.

Szakirányhoz hasonló specializáció lehetséges az angol nyelvhez kapcsolódóan is. Mindazok, akik a választható blokk angol nyelven meghirdetett kreditjeiből legalább 10 kreditet angol nyelven teljesítenek, a szigorlatokat angol nyelven teszik le, továbbá angol nyelvű szakdolgozatot készítenek és angol nyelven záróvizsgáznak, diplomájukba ennek megfelelő igazolást kapnak.

Szakirányoktól független követelmény két szóbeli szigorlat teljesítése. A “Menedzsment” szigorlat tételei a Szervezeti viselkedés, a Vezetés, az Emberi erőforrás menedzsment, és a Stratégiai menedzsment tárgyakra épülnek, míg a “Gazdaságtan” szigorlaté a Számvitel, a Vállalkozásgazdaságtan alapjai, a Pénzügyek alapjai és a Vállalati pénzügyek tárgyakra.

A képzés végén a tanultak alapján választott téma önálló feldolgozását bemutató szakdolgozatot kell készíteni 20 kredit értékben. A képzés szakdolgozat-védéssel és záróvizsgával zárul.

A diploma megszerzésének feltétele egy állami kétnyelvű “C” típusú középfokú nyelvvizsga megszerzésének igazolása (a vonatkozó jogszabályok szerint e feltétel nem vonatkozik a 40 év felettiekre).

A sikeresen diplomázók a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem MBA diplomája mellett az intenzív kurzusokon közreműködő egyes külföldi partnerintézmények oklevelét is megkapják.

Professional MBA képzésünk mellett említést kell tennünk Menedzser szakirányú továbbképzésünkről is, hiszen a két képzés párhuzamosan működik, a két képzés között átjárás lehetséges.

 


© 2007 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem